OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MA-DONA s. r. o.

1. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují běžnou obchodní spolupráci mezi prodávajícím a kupujícím a aplikují se na všechny vztahy prodávajícího, ve kterých na ně bylo odkázáno
Případná písemná smluvní ujednání mezi stranami mohou stanovit odlišný způsob řešení některých dílčích ujednání s tím, že toto se nedotýká platnosti ostatních ujednání VOP.
Odlišné obchodní podmínky zákazníka budou platit pouze tehdy, pokud budou společností MA-DONA s.r.o. výslovně uznány.

2. Uzavření a vymezení kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena na základě závazné objednávky kupujícího a jejího potvrzení společností MA-DONA s.r.o. Objednávka musí být doručena prodávajícímu písemně, faxem, dopisem či elektronicky – e-mailem. Při elektronickém odeslání objednávky nahrazuje podpis jméno osoby zasílající objednávku. Jestliže zákazník požaduje plnění specifických požadavků, musí je uvést v objednávce. Potvrzení objednávky provede pověřený pracovník nejdéle do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky a to elektronicky – e-mailem.

3. Ceny, platby

Cena zboží, pokud není nabídkou nebo rámcovou smlouvou uvedeno jinak, se rozumí „ze skladu prodávajícího“, tj. nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu.
Přepravné náklady jsou kupujícímu při objednávce nižší než 7.000kč bez DPH přefakturovány, na základě skutečných nákladů, pokud není smluveno jinak.
Všechny ceny jsou uváděny bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty. K cenám je účtována DPH v aktuální zákonem stanovené sazbě.
Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží následujícími způsoby: bezhotovostním převodem na účet společnosti MA-DONA s.r.o. uvedený na daňovém dokladu nebo v hotovosti při předání zboží.
V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti MA-DONA s.r.o., uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí daňový doklad na kterém je uvedena platba v hotovosti.
Kupní cena za dodané zboží je splatná do data uvedeného na vystaveném daňovém dokladu.
Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti MA-DONA s.r.o. podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li se společností MA-DONA s.r.o. sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4. Dodání zboží, dodací lhůty

Společnost MA-DONA s.r.o. je oprávněna dle vlastního uvážení odhadnout datum dodání dle obvyklé praxe. Dodací lhůta počíná běžet od uzavření kupní smlouvy a poté, co společnost MA-DONA s.r.o. obdrží veškeré podklady, dokumenty a údaje, které jí má poskytnout zákazník.
Nedodání v dodací lhůtě, neopravňuje zákazníka k další nebo alternativní náhradě škody, ani k neplnění závazků, které mu ze smlouvy vyplývají. Zákazník je však oprávněn na základě písemného vyjádření od smlouvy odstoupit, pokud společnost MA-DONA s.r.o. není po výše uvedeném nedodání zboží nadále schopna sjednané zboží dodat v přiměřené lhůtě dohodnuté písemně se zákazníkem.
Dodací lhůta se prodlouží o takové období, o něž je plnění smlouvy zpožděno vyšší mocí. Prodloužená lhůta se aplikuje i v okamžiku, kdy je zákazník v prodlení s plněním závazku, který je dohodnut, nebo který lze od něj společností MA-DONA s.r.o. přiměřeně očekávat.
Pokud si společnost MA-DONA s.r.o. sjednala smluvní pokutu za pozdní plnění, potom je společnost MA-DONA s.r.o. povinna uhradit tuto smluvní pokutu pouze tehdy, bylo-li toto pozdní plnění způsobeno její vlastní nedbalostí a pokud zákazník předloží doklad o tom, že v důsledku tohoto pozdního plnění utrpěl ztrátu. Splatná pokuta není nikdy vyšší než ztráta, která skutečně vznikla.
Společnost MA-DONA s.r.o. je oprávněna k dílčímu dodání. Každé dílčí dodání se, pokud jde o působnost těchto podmínek, považuje za samostatnou dodávku.

5. Riziko a přechod vlastnického práva

Rizika spojená s dodávkou zboží dodávaným společností MA-DONA s.r.o. přechází na zákazníka v okamžiku, kdy se zboží považuje za dodané.
Nakládka, odeslání nebo přeprava, vykládka a pojištění zboží jde na riziko zákazníka, a to i přesto, že ji realizuje společnost MA-DONA s.r.o.
Průmyslová práva a práva duševního vlastnictví ke zboží nebo práva související s dodaným zbožím nebo dokumenty, produkty a/nebo službami v souvislosti s dodaným zbožím zůstávají vlastnictvím společnosti MA-DONA s.r.o. nebo oprávněných třetích osob a v žádném případě nepřecházejí na zákazníka.

6. Vyšší moc

Společnost MA-DONA s.r.o. je oprávněna domáhat se události vyšší moci, pokud plnění smlouvy v plném či částečném rozsahu, a to dočasně či trvale, brání nebo narušují události nezávislé na její vůli, včetně blokád závodů nebo budov, stávek, mimořádných přerušení prácí nebo zpomalení práce, k níž došlo v důsledku povinnosti postupovat dle předpisů, prodlení s poskytnutím dílů, zboží nebo služeb objednaných od třetích osob společností MA-DONA s.r.o., na základě okolností, z nichž nelze společnost MA-DONA s.r.o. vinit, nehod a přerušení obchodní činnosti.
V případě události vyšší moci na straně společnosti MA-DONA s. r. o. se platnost jejích závazků pozastavuje. Pokud událost vyšší moci trvá déle než 3 měsíce, společnost
MA-DONA s.r.o. a zákazník jsou oprávněni na základě písemného prohlášení zrušit nerealizovatelné části smlouvy.

7. Záruka

Společnost MA-DONA s.r.o. ručí za kvalitu zboží, které dodá a to v takovém rozsahu, že v případě vad v konstrukci nebo materiálu, které jsou zjištěny během záruční doby a u nichž je řádným způsobem předložen reklamační nárok, dle vlastního uvážení znovu dodá bez dalších nákladů nebo opraví zdarma předmětné zboží, nebo vrátí zákazníkovi přiměřenou část ceny a to v plné nebo částečné výši faktury za předmětné zboží.
Záruční doba je stanovena na 24 měsíců.

Rozměrové tolerance na výrobky společnosti Ma-dona s.r.o. pokud není uvedeno jinak. Se řídí tolerancí uvedených v dokumentu  – Technický list řezaných polyuretanových pěn.
U komprimovaných/rolovaných výrobků si společnost Ma-dona s.r.o. vyhrazuje právo, neposkytnout zákonnou záruku na výrobky z níže uvedených pěn nevyhovující pro technologii – komprimování/rolování.

Jedná se: RE-pěny a pěny s objemovou hmotností do 27kg/m3 včetně.

Na danou skutečnost obchodní zástupce společnosti upozorní zákazníka při cenové kalkulaci či jednání o výrobku. Pokud zákazník i přes upozornění/varování, bude chtít výrobky z nevhodné pěny komprimovat/rolovat, neponese v budoucnu společnost Ma-dona s.r.o. zodpovědnost za případné reklamace a stížnosti spojené s těmito výrobky.

Výrobky musí být rozrolovány/dekomprimovány , nejdéle do 30dnů od dodání výrobku.

U komprimovaných/rolovaných výrobků je nutné ponechat výrobek minimálně 48h bez zatížení z důvodů regenerace materiálu.

Pokud jde o zjevné vady, zákazník je povinen předložit nárok nejpozději při převzetí zboží, jinak do čtrnácti dnů od dodání, přičemž při nesplnění této lhůty jakýkoliv nárok vůči společnosti MA-DONA s.r.o. zaniká.
Nároky v souvislosti s jinými vadami je nutno předložit písemně do čtrnácti dnů poté, co se objeví, jinak hrozí ztráta nároku vůči společnosti MA-DONA s.r.o.

Jakékoli právo na záruku zaniká, pokud:

  • Dodané zboží není užíváno řádným způsobem nebo jinak než v souladu s dohodnutým nebo obvyklým účelem
  • Zákazník nebo třetí osoba, která nebyla pověřena společností MA-DONA s.r.o., provedly zásah na zboží dodaném společností MA-DONA s.r.o. bez jejího svolení
  • Zákazník nesplnil své závazky vůči společnosti MA-DONA s.r.o., které mu vyplývají ze smlouvy, nebo je nesplnil řádně a včas

8. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy mezi zákazníkem a společností MA-DONA s.r.o. se řídí kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Skutečnosti v kupní smlouvě a obchodních podmínkách neupravené se řídí občanským zákoníkem.

Společnost Ma-dona s.r.o. se vyhrazuje právo na změnu dokumentu, bez předchozího upozornění.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.12.2018.