Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád Ma-dona s.r.o. byl zpracován podle platné právní úpravy ČR. Záruka z odpovědnosti za vady prodané věci se vztahuje na výrobky a zboží, jež byla uplatněna bez zbytečného odkladu v průběhu záruční doby. Ke každému výrobku u společnosti Ma-dona s.r.o. je přiložen dodací list výrobku.

Základním předpokladem řádné reklamace je předložení dokladu o koupi výrobku. Běh lhůty k uplatnění odpovědnosti za vady výrobku (dále jen reklamační lhůta) počíná běžet okamžikem převzetí výrobku při jeho koupi, rozumí se převzetí zboží okamžik, kdy výrobek přebírá kupující od dopravce. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky. Potom jsou smluvní podmínky nadřazeny tomuto řádu. Vzájemná dohoda nabývá platnosti pouze v případě, že je doložitelná v písemné formě a je stvrzena podpisy osob oprávněných za prodávajícího a kupujících jednat.

 

Podmínky záruky

Délka záruky v měsících pokud není uvedeno jinak je poskytována společností Ma-dona s.r.o. na 24 měsíců, od okamžiku převzetí zboží. Pokud jde o zjevné vady, zákazník je povinen předložit nárok při převzetí zboží, nejdéle však do 14 dnů od dodání, přičemž při nesplnění této lhůty jakýkoliv nárok vůči společnosti Ma-dona s.r.o. zaniká. Nárok v souvislosti s jinými vadami je nutno předložit písemně do čtrnácti dnů poté, co se objeví, jinak hrozí ztráta nároků vůči společnosti Ma-dona s.r.o..

U komprimovaných/rolovaných výrobků si společnost Ma-dona s.r.o. vyhrazuje právo, neposkytnout zákonnou záruku na výrobky z níže uvedených pěn nevyhovující pro technologii – komprimování/rolování.

Jedná se: RE-pěny a pěny s objemovou hmotností do 27kg/m3 včetně.

Na danou skutečnost obchodní zástupce společnosti upozorní zákazníka při cenové kalkulaci či jednání o výrobku. Pokud zákazník i přes upozornění/varování, bude chtít výrobky z nevhodné pěny komprimovat/rolovat, neponese v budoucnu společnost Ma-dona s.r.o. zodpovědnost za případné reklamace a stížnosti spojené s těmito výrobky.

Výrobky musí být rozrolovány/dekomprimovány , nejdéle do 30dnů od dodání výrobku.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

 • mechanickým poškozením, neodbornou instalací, neodborným zacházením
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
 • na vady výrobků způsobeným živly
 • na vady vzniklé poškozením v důsledku nadměrného zatěžování nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 • opotřebení způsobené běžným užíváním výrobku, vyblednutí dezénu
 • škody vzniklé dodatečnou úpravou kupujícím

U polyuretanové pěny jsou povoleny následující odchylky:

 • ztráta výšky po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max. 15%
 • změna tvrdosti po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max. 40%
 • tolerance rozměrů výrobku – dle technického listu řezaného polyuretanu, pokud nejsou dohodnuté jiné tolerance s kupujícím
 • přípustná odchylka tvrdosti stanovena výrobcem polyuretanové pěny (odpor proti stlačení v kPa) dle ČSN EN ISO 3386-1 +/- 15%
 • u výrobků delší jak 2000mm a širších 900mm, zákazník souhlasí s dolepováním na požadovaný rozměr
 • u komprimovaných výrobků je zákazník povinen nechat výrobek po vyjmutí z obalu minimálně 48h bez zátěže, na regeneraci materiálu
 • u komprimovaných výrobků je povolena odchylka ok rozměrů výrobku +/-3%

Reklamovat není možné drobné odchylky, které vyplývají z podílu ruční práce.

 

Postup při uplatnění a vyřizování reklamace

Reklamace zboží se uplatňují na adrese prodávajícího, popřípadě prostřednictvím obchodních zástupců.

Při uplatnění reklamace je kupující povinen dodat následující:

 • kompletní zboží
 • doklad prokazující oprávněnost reklamace
 • zprávu s jasným popisem závady

Oprávněnost reklamace musí kupující doložit daňovým dokladem. Výrobky znečištěné biologickým materiálem, exkrementy a krví nebudou k reklamaci přijímány. Po dohodě s prodávajícím může být dodána k reklamaci pouze vadná část. Pokud kupující zašle zboží k reklamaci přepravní službou, musí být obal viditelně označen nápisem REKLAMACE – toto opatření je nezbytné z důvodu urychlení identifikace zásilky.

Reklamované zboží zaslané kupujícím na náklady prodávajícího nebude přijato a bude vráceno zpět na náklady a riziko kupujícího. Vyřízená reklamace se vztahuje pouze k popisu závady uvedené kupujícím. Při reklamaci zboží, na které se vztahuje zákonná záruky, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměnou dílu nebo vadného zboží za bezvadné, s původním zboží plně funkčně kompatibilním, stejných nebo lepších technických parametrů. Rozhodnutí o způsobu odstranění vady je v pravomoci prodávajícího. V případě, že nemůže prodávající provést opravu ani výměnu zboží za jiné, uzavře reklamaci vystavením dobropisu. Prodávající po vyřízení reklamace vyzve kupujícího k odběru zboží, případně zašle zboží zpět obvyklou přepravní službou. Reklamace musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím dohodnuta lhůta delší.

 

Reklamace zboží poškozené přepravou

Při dopravě zboží pomocí služeb, které společnost Ma-dona s.r.o. využívá na dopravu zásilek zákazníkům v regionu České republiky, může dojít k poškození zásilky nebo jejího obsahu. K poškození může dojít i při přepravě zásilky prostřednictvím kurýrní služby.

Pokud dopravce nebo kurýrní služba doručuje zásilku, která je viditelně poškozená (platí i pro případy kdy je na obalech vidět, že byl vystaven působením počasí nebo vody) má kupující právo odmítnout převzetí zásilky s udáním důvodu poškození obalu. Pokud bude kupující chtít přesto zboží převzít, protože ne vždy musí mít poškozený obal vliv na jeho obsah, je pracovník dopravce nebo kurýrní služby povinen se zákazníkem sepsat protokol o poškození zásilky. Na jeho základě potom v případě poškození obsahu balíku dopravce nebo kurýrní služba vyřídí reklamaci.

V případě, že zákazník po otevření obalu zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je nutno takovou reklamaci uplatnit ihned do 24 hodin u společnosti Ma-dona s.r.o., která bude kupujícího informovat o dalším postupu.

 

Závěrečná ustanovení:

Společnost Ma-dona s.r.o. si vyhrazuje právo na změny tohoto dokumentu, bez předchozího upozornění.

Reklamační řád je platný od 1.12.2015